Flyer photocopy courtesy of Brett Tobias

Back to 1984 Hüsker Dü posters
Back to Hüsker Dü performance dates page
Back to Hüsker Dü database main page